Kárpátalja válogatott történeti, oktatási és honismereti bibliográfiája (2001-2011)  
   
  Készítette a © Lehoczky Tivadar Intézet a Bethlen Gábor Alap támogatásával  
 
  Szövegdoboz: A bibliográfiai adatbázis összeállítását II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézete valósította meg 2011 szeptembere és 2012. március 31-e között. A kutatás szükségességét az indokolta, hogy napjainkra sok új, ismert és kevésbé ismert írás látott napvilágot itthon és Magyarországon egyaránt Kárpátalja múltjának különböző aspektusait érintve, melyeknek az összegyűjtése, tematikus adatbázisba foglalása és rendszerezése ezidáig nem történt meg, annak ellenére, hogy nagy segítséget jelent a témát kutató tudósok, egyetemi és főiskolai diákok tanulmányaihoz, szakmaunkáihoz egyaránt.

A Lehoczky Tivadar Intézet távlati tervei között szerepel a magyar és ukrán nyelven 1991 és 2011 között megjelent Kárpátalja tárgyú művek bibliográfiába tematizálása, s a több évre tervezett historiográfiai gyűjtés eredményének könyv formájú publikálása. A kutatás első fázisában, az idő rövidsége miatt, a vizsgált időszak Kárpátaljával kapcsolatosan megjelent valamennyi produktumát nem tudtuk feldolgozni,  így az általános történeti, honismereti és oktatási témájú írások közül elsősorban a monográfiák, kézi- és segédkönyvek, adattárak, forráskiadványok, lexikonok, valamint szerkesztett tanulmány- és konferencia-kötetek összegyűjtésére koncentráltunk. A kutatás kronológiai határainak kiterjesztésén kívül tehát folytatni szeretnénk a jövőben ezt a kutatást az időszaki (periodikus) kiadványok, szakfolyóiratok és sajtó hasonló szempontú feldolgozásával is, ami nélkülözhetetlen a teljes Kárpátalja-bibliográfia összeállításához és óriási gyűjtőmunkát igényel.

A bibliográfiák összeállítása, mint azt a fentebb vázolt elméleti részből láthatjuk, számos kritériummal rendelkezik és pontosan meghatározott elveken nyugszik, attól függően milyen típusú bibliográfia összeállításáról van éppen szó. A szerkesztési elveknél viszont fő szempont, hogy az alapadatokat tartalmazniuk kell: szerző neve, mű címe, kiadó, kiadás helye, éve, oldalszám. Ezen kívül vannak olyan annotált bibliográfiák, amelyek ezeken az alapadatokon kívül kulcsszavakat tartalmaznak, melyek segítenek eligazodni az olyan művek tartalmi jellemzőiben, melyek címe esetleg nem tükrözi pontosan a tartalmat. A modern, Interneten is hozzáférhető online könyvtári katalógusok is alkalmazzák ezt a módszert, és a művek szerzőségi adatain túl megkereshetők azok a tárgyszók, melyeket könyvtári dolgozók kapcsolnak a művekhez. Ez a gyakorlat nagy segítséget jelenthet, de veszélyei is vannak, hiszen a szubjektív besorolási gyakorlatnak hibaforrásai lehetnek és a pontatlan besorolás félretájékoztatást jelenthet a kutatók számára. 

 A vizsgált időszakban megjelent művek tematizálása, illetve egy szűk kategóriába való besorolása azonban nagyon lecsökkentette volna az adatbázisba kerülő művek számát, így minden tematikai csoportot némileg kibővítettük. Ebből kifolyólag az általános történeti művek Excel-táblázatba foglalt adatbázisába bekerültek demográfiai, néprajzi, művelődéstörténeti tárgyú művek is, melyek a későbbi, tágabb kronológiai határok között mozgó gyűjtések során külön kategóriába kerülhetnek, most viszont egységesen szerepelnek. A honismereti/helytörténeti kategóriába szintén bekerült egy plusz elem – az egyháztörténet – mely sokszor elválaszthatatlan a helytörténeti művektől, illetve jelentős tételt alkot a Kárpátaljával foglalkozó publikációk körében. A harmadik tematikus munkafüzet a szorosan összefüggő Nyelv-Oktatás-Politika tematikát öleli fel, mivel ezek is gyakran ok-okozati összefüggésben vannak jelen az oktatással kapcsolatos művekben.
 
A Lehoczky Tivadar Intézet által 2011-ben elindított bibliográfiai adatbázisgyűjtés egy hosszú távú kutatási projekt első szakasza volt, melynek perspektívái több évre előremutatnak, és a kutatás megkezdése előtt megfogalmazott módszerek, gyűjtési elvek tekintetében pedig a munka folyamatában számos olyan tapasztalatra tettünk szert, mellyel könyvtárosok, könyvészeti szakemberek rendelkeznek. Munkánk messze nem tekinthető teljesnek, folyamatosan bővíteni fogjuk, azonban a Kárpátalja-témák iránt érdeklődő kutatók, szakdolgozók számára hozzáférhetővé fogjuk tenni honlapunkon.
 
 
Általános történeti, művelődéstörténeti, néprajzi művek bibliográfiája       Képek a terepmunkáról  
Monográfiák és kötetek    
Tanulmány- és konferenciakötetek    
Adattárak, évkönyvek és kézikönyvek, lexikonok    
   
   
Hely- és egyháztörténeti művek bibliográfiája    
Monográfiák és kötetek    
Tanulmány- és konferenciakötetek    
Adattárak, évkönyvek és kézikönyvek, lexikonok    
   
   
Nyelv-Oktatás-Politika tárgyú művek bibliográfiája    
Monográfiák és kötetek    
Tanulmány- és konferenciakötetek    
Adattárak, évkönyvek és kézikönyvek, lexikonok    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  vissza az oldal tetejére